Skip to content
Menu

Vanaf 2003 ervaring

Algemene voorwaarden van Yeah Online

1. Definities

Algemene voorwaarden Yeah Online.

1 .Yeah Online dan wel yeah-online.nl: Bedrijf handelend onder de naam “Yeah Online”, gevestigd in Venhuizen.

2. Opdrachtgever, cliënt, klant, afnemer : de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Yeah Online wordt gesloten.

3. Producten en diensten van Yeah Online: de door Yeah Online te exploiteren producten en diensten, waaronder de productie, plaatsing van websites,, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten, zoals logo en huisstijl ontwerp, grafisch ontwerp en drukwerk.

4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Yeah Online Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

5. Site, De site: http://yeah-online.nl

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Yeah Online.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Yeah Online niet bindend en niet van toepassing.

3. Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.

4. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de afnemer eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.

5. Yeah Online is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van eenschriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s of nieuwsbrief van Yeah Online Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Yeah Online gedaan zijn vrijblijvend, inclusief BTW. Tenzij anders aangegeven.

2. Yeah Online heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 1 maand, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde

gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens.

3. Auteursrechten van alle ontwerpen en/of webpagina’s blijven bij Yeah Online, tenzij anders overeengekomen.

4. Aanvang van de overeenkomst Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier en/of bestelformulier is, ingevuld door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Yeah Online.

4. Duur en beëindiging

1. Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor alle producten en/of diensten van Yeah Online aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of Yeah Online zoals omschreven in artikel 5(2).

2. Opzegging van de overeenkomst voor een volgende periode door opdrachtgever dient minimaal twee (2) kalendermaanden voor het einde van de reeds lopende termijn te geschieden. Een lopende termijn kan niet worden opgezegd. Opzegging door afnemer dient schriftelijk te geschieden per post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel. Opzeggingen per e-mail kunnen niet worden verwerkt. De opzegging is altijd ondertekend door de klant.

3. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is Yeah Online niet verplicht de vooruitbetaalde bedragen te retourneren, tenzij de overeenkomst door Klant wordt beëindigd op grond van artikel 3(4).

4. Yeah Online heeft het recht de overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal één (1) kalendermaand in acht dient te worden genomen.

5. Na ontvangst van de opzegging stuurt Yeah Online een bevestiging van opzegging, zonder deze bevestiging is er geen bewijs van opzegging en duurt de overeenkomst voort. Deze bevestiging kan zowel per e-mail als per post verstuurd worden.

6. Yeah Online heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Yeah Online niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

7. Yeah Online houdt zich het recht voort producten en/of diensten niet langer in stand te houden na overschrijding van de betalingstermijn met twee maanden. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

8. Yeah Online heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

a) opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van diensten geleverd door Yeah Online

b) pornografische afbeeldingen worden verspreid

c) Nederlandse wetgeving wordt overtreden

d) internationale wetgeving wordt overtreden

5. Verplichtingen van Yeah Online

1. Yeah Online spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: het verlenen van de in de overeenkomst bepaalde Yeah Online dienst(en); het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden; de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

2. Yeah Online kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Yeah Online diensten.

3. Yeah Online onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Yeah Online hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 9.2 tot en met 9.6 van deze algemene voorwaarden.

6. Beheer van het systeem

1. Yeah Online is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Yeah Online te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Yeah Online ontstaat.

2. Yeah Online is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Yeah Online ontstaat.

7. Verplichtingen van de klant.

1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Yeah Online zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente klantgegevens, c.q. contact gegevens, in de administratie van Yeah Online.

2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Yeah Online, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

3. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

4. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Yeah Online hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

5. De klant geeft bij deze toestemming aan Yeah Online zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Yeah Online welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als

verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Yeah Online en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Yeah Online hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

8. Levering en leveringstijd

1. Levering van producten en/of diensten geschieden zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en door Yeah Online benodigde documenten en/of promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Yeah Online zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Yeah Online niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en uitval van hardware of apparatuur.

2. Yeah Online is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

3. Opdrachtgever heeft in geval van overmacht geen recht op enige schadevergoeding.

10. Prijzen

1. Yeah Online heeft het recht de tarieven te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de nieuwsbrief van Yeah Online Indien de afnemer wijzigingen van de prijs niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

11. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is inclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden c.q. voorschriften voortvloeien verschuldigd.

3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen doorgaans per jaar vooraf te worden voldaan, per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt Yeah Online het recht de prestatie van zijn kant (tijdelijk) stil te leggen.

4. Yeah Online stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

5. Klant kan Yeah Online machtigen de door klant verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan klant meegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld.

6. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Hiervoor mag Yeah Online administratiekosten in rekening brengen. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Yeah Online kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Yeah Online een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

8. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Yeah Online een vertragingsrente in rekening, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening en risico van klant.

12. Aansprakelijkheid

1. Yeah Online is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Yeah Online weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Yeah Online kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Yeah Online of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Yeah Online.

2. Iedere aansprakelijkheid van Yeah Online bijvoorbeeld voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Yeah Online voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Yeah Online.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Yeah Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke informatie. Yeah Online is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik van de gegevens die worden opgeslagen.

5. Bij levering van drukwerk of andere vormen van printmedia is Yeah Online niet verantwoordelijk voor druk- of spelfouten. Concepten worden eerst voorgelegd aan de klant, alvorens deze gedrukt worden. Kleurverschillen van 10% vallen binnen de marge.

Algemene voorwaarden Yeah Online.